Kedves Szülők, Tisztelt Érdeklődők!

Szeretettel köszöntjük Önöket, a BENDEGÚZ Óvoda-Bölcsőde Gyermekjóléti és Alapszolgáltató Intézmény honlapján. Szeretnénk röviden bemutatni az intézmény profilját, az általunk ellátott feladatokat megismertetni Önökkel.
Az intézmény több kötelezően ellátandó szolgáltatást nyújt. Ezek a következők:

 1. Óvodai nevelés
  Főbb feladatai
  • A teljes nyitvatartási időben, napi 10 órában ellátja az óvodás korú gyermekek gondozását, nevelést, napközbeni felügyeletét.
  • Komplex személyiségfejlesztés folyik, az egyéni bánásmód figyelembevételével.
  • A Pedagógiai Programunk alapján valósítjuk meg az óvodai nevelést.
  • Élményszintű, tapasztalatszerzésen alapuló ismeretközlést preferálunk.
  • Kihasználjuk természeti, társadalmi környezetünk nyújtotta lehetőségeinket.
  • Testben, lélekben egészséges, vidám, a világra nyitott, megfelelő önbizalommal rendelkező személyiségfejlesztés a célunk.
  • Kialakítjuk a „képes vagyok rá” érzését.
  • Fejlesztjük a gyermeki kompetenciákat, a Pedagógiai Programunkban foglaltaknak megfelelően kiszűrjük a tanulási zavarokat.
  • A játékot és a mozgást tekintjük a legfőbb tevékenységi formáknak.
  • Nagy hangsúlyt helyezünk az egészséges életmód és a környezettudatos magatartás alakítására.
  • Családias hangulatot, bizalmat, szeretet árasztó légkörben, kulturált, esztétikus környezetben várjuk a gyermekeket.
  • A Pedagógiai Program a dokumentumok címszó alatt (vagy ide kattintva) megtalálható.
 2. Bölcsődei nevelés-gondozás
  Főbb feladatai

  Bölcsődénk feladata a családban nevelkedő 3 éven aluli kisgyermekek napközbeni ellátása keretében a szakszerű nevelés-gondozás.

  Intézményünkben egységes szakmai elvárások érvényesülnek. Nálunk kiemelt szerepet kap a gyermekközpontú szemlélet, biztonságérzetet nyújtó harmonikus légkör.

  Ezek tükrében nyújtunk:

  • Állandóságot, hiszen amíg a gyermek bölcsődés, nevelője és a csoportszobája állandó, ez a biztonságérzet kialakulását, az elfogadást alapozza meg.
  • Jól felépített napirendet, ami által a megfelelő életritmus kialakul.
  • A szabad levegőn való tartózkodást, mozgást, játékot, ezeken keresztül a mozgásfunkciók alakulását, észlelések finomodását.
  • Társas együttélés szabályainak megismerését, elsajátítását, az örök emberi értékek, mint segítségnyújtás, kedvesség, tolerancia megalapozását.
  • Sok mese, dal, mondóka, játék segítségével a beszédfejlődést a szókincs gyarapodását, az értelmi képességek fejlesztését.
  • A tudatos nevelői-gondozói munka által, az óvodai programhoz igazodó célkitűzések, nevelői eljárások hatására sikeres bölcsőde-óvoda átmenetet.
 3. Család és Gyermekjóléti Szolgálat
  Főbb feladatai
  • 0-18 éves korig ellátjuk a településen és a társult önkormányzat területén a gyermekjóléti alapellátás feladatait.
  • Működtetjük az észlelő és jelzőrendszert, szükség szerint, de legalább havi egy alkalommal esetmegbeszélést tartunk.
  • Minden törekvésünk a gyermek családban történő nevelkedésére irányul.
  • Segítjük a nehéz helyzetben lévő gyermekeket, és családjaikat.
  • A segítségformákat az adott helyzetnek megfelelően szolgáltatjuk, vagy közvetítjük.
  • Folyamatosan figyelemmel kísérjük a településen élők szociális helyzetét.
  • Alapellátást biztosítunk minden indokolt esetben.
  • Együttműködünk a hatóságokkal / Rendőrség, Bíróság, Ügyészség, Védőnői szolgálat, Gyámhivatal /.
  • Együttműködik továbbá a Gyermekjóléti központtal.
  • Parád és Bodony tekintetében is ellátja a településeken élő valamennyi rászoruló segítését.
  • A Szakmai Program a dokumentumok címszó alatt (vagy ide kattintva) megtalálható.
 4. Alapszolgáltatás 3 területe
  • A. Szociális étkeztetés
   • Napi egyszeri meleg étkeztetés biztosítása, minden rászorulónak.
   • A házhoz szállítással napi kapcsolat fenntartása minden klienssel, a felmerülő problémákról azonnali információkhoz jutás.
   • Elzártság érzésnek oldása, a napi rendszerességű találkozásokkal.
   • Az idősek, betegek részére folyamatosan biztosítjuk a meleg étkeztetést.
   • Együttműködés más intézményekkel / egészségügy, családsegítés, szociális otthon /.
   • A Szakmai Program a dokumentumok címszó alatt (vagy ide kattintva) megtalálható.
  • B. Nappali ellátás
   • A saját otthonukban élők részére biztosít lehetőséget a nappali tartózkodásra, étkezésre, társas kapcsolatok ápolására, szükség szerint higiénés szükségletek kielégítésére.
   • Segítséget nyújt az élet minden területén felmerülő ügyek intézésében.
   • Mentális és életvezetési nehézségekkel küzdőknek nyújt segítséget problémáik megoldásában.
   • Szabadidős programok szervezése.
   • Együttműködés más intézményekkel / egészségügy, családsegítés, szociális otthon/.
   • A Szakmai Program a dokumentumok címszó alatt (vagy ide kattintva) megtalálható.
  • C. Házi segítségnyújtás
   • Szociális segítés.
   • Személyi gondozás.
   • Az ellátást igénylő saját otthonában, az önálló életvitel fenntartása érdekében nyújtott szolgáltatási formákat kapja, egyéni szükségletek alapján.
   • Személygondozás keretében kap információkat, tanácsadást.
   • Segítik a családdal, ismerősökkel való kapcsolattartást.
   • Ügyintézésben közreműködés.
   • Gondozási és ápolási feladatok keretében.
   • Tisztálkodásban segítés.
   • Egészségügyi feladatokban való közreműködés.
   • Szociális segítés keretében.
   • A lakókörnyezet tisztántartásában való közreműködés.
   • Háztartási tevékenységekben való közreműködés.
   • A segítő kapcsolat fenntartása.
   • Az életminőség megőrzése, javítása.
   • Elhagyatottság érzésének megelőzése.
   • A Szakmai Program a dokumentumok címszó alatt (vagy ide kattintva) megtalálható.
 5. Konyha
  • Ellátja az óvodai, iskolai, felnőtt étkeztetést.
  • Bölcsödében napi négyszeri étkeztetést biztosít (reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna).
  • Óvodában napi háromszori étkeztetést biztosít (tízórai, ebéd, uzsonna).
  • Napközi keretében szintén napi háromszori étkeztetést, egyén esetben menza lehetőséget biztosít.
  • Felnőtt étkeztetésben a rászorulók esetében napi egyszeri meleg ebédet biztosít, valamint munkahelyi étkeztetésben is ebédet lehet igénybe venni.
  • Az étkeztetés térítési díjköteles.

Reméljük, hogy mindenki talált megfelelő és hasznos információkat az intézményünkről.

Üdvözlettel: Répáné Török Renáta

Igazgató