Tájékoztató iskolába készülőknek

Kedves Szülők!

Minden család életében várva várt, kérdésekkel teli időszak a családban élő gyermek iskolakezdése. Összeállításunkkal abban szeretnénk segítséget nyújtani Önöknek, hogy mik az iskolai beiratkozással kapcsolatos teendők, szükséges dokumentumok. Az itt található információk azonban csak kiindulópontként szolgálnak, (hiszen) az intézményvezető, a pedagógusok készséggel állnak rendelkezésükre.

Beiratkozás időpontja:

A beiratkozás az iskolákban országszerte viszonylag egységes időpontban zajlik, mindig a nevelési-tanév áprilisában történik.

22. § (1) Az iskolai beiratkozás idejéről, az erről való döntés és a jogorvoslat benyújtásának határidejéről a fenntartó közleményt vagy hirdetményt köteles közzétenni a helyben szokásos módon, a beiratkozás első határnapját megelőzően legalább harminc nappal, amelyet megküld az illetékességi területén működő települési önkormányzatok részére.
   (2) Az adott évben tanköteles korba lépő gyermeket a szülő április 1-je és április 30-a között - a tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben meghatározott, a fenntartó által közleményben vagy hirdetményben közzétett időpontban - köteles beíratni a lakóhelye szerint illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára. Amennyiben a választott iskola igazgatója a gyermek felvételét elutasító döntést hoz, a szülő a gyermekét a döntés véglegessé válását követő öt napon belül köteles beíratni a kötelező felvételt biztosító iskola első évfolyamára.
   (3) Az adott évben tanköteles korba lépő sajátos nevelési igényű gyermeket a szülő a szakértői bizottság véleményében vagy a tankerületi központ végleges határozatában megjelölt időpontig köteles beíratni a kijelölt iskolába.
   (4) Az általános iskola első évfolyamára történő beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványokat.

Amennyiben van:

  • Nevelési Tanácsadó szakvéleménye,
  • Szakértői szakvélemény,
  • Logopédiai szakvélemény.

Mikortól tanköteles a gyermek?

Magyarországon – a Nemzeti Köznevelési Törvényben meghatározottak szerint - minden gyermek köteles az intézményes nevelés-oktatásban részt venni, tankötelezettségét teljesíteni.

2020. január elsejével érdemi változásokat vezetett be a törvénymódosítás a tankötelezettség megkezdésével kapcsolatosan. Nkt. 45.§ módosított (2) bekezdése szerint a gyermek abban az évben, melynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, tankötelessé válik.

Meg kell kezdeni az iskolát?

A szülő kérelmére a felmentést engedélyező szerv (Oktatási Hivatal) döntése alapján a gyermek további egy nevelési évig óvodai nevelésben vehet részt. A szülő kérelmét az iskolakezdés évében január 01 és január 15 között nyújthatja be a felmentést engedélyező szervhez. Ha az eljárásban szakértőt kell meghallgatni, akkor csak szakértői bizottság rendelhető ki. Ha a gyermek az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget korábban eléri a felmentést engedélyező szerv a szülő kérelmére engedélyezheti, a hat éves kor előtti tankötelezettségének teljesítését is.
2020. január elsejétől a törvény módosítása alapján a korábbi nyolc év helyett hét éves korában meg kell kezdenie általános iskolai tanulmányait.

Hova, melyik iskolába kell beíratni a gyereket?

A gyermeket elsősorban abba az általános iskolába kell beíratni, felvenni, amelynek körzetében lakik.

Mit kell még tudni a beíratásról?

A szülő (gondviselő) a meghirdetett időpontban köteles tanköteles gyermekét beíratni a gyermek lakóhelye szerint illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára. A tankötelezettség teljesítéséért a szülő felelős!