Tájékoztató iskolába készülőknek

Kedves Szülők!

Minden család életében várva várt, kérdésekkel teli időszak a családban élő gyermek iskolakezdése. Összeállításunkkal, abban szeretnénk segítséget nyújtani Önöknek, hogy. mik az iskolai beiratkozással kapcsolatos teendők, szükséges dokumentumok Az itt található információk azonban csak kiindulópontként szolgálnak, hiszen az intézményvezető, a pedagógusok készséggel állnak rendelkezésükre.

Beiratkozás időpontja:

A beiratkozás az iskolákban országszerte viszonylag egységes időpontban zajlik.
Beiratkozás időpontja: 2017. áprilisában *

* A beiratkozás végleges időpontjáról a nevelési-oktatási intézményekben kifüggesztett Hirdetmények útján, valamint az Önkormányzat honlapján kaphatnak tájékoztatást. A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet alapján:

21§ (2) * Az adott évben tanköteles korba lépő gyermeket a szülő április 1-je és április 30-a között - a kormányhivatal által közleményben vagy hirdetményben közzétett időpontban - köteles beíratni a lakóhelye szerint illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára.

Beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

  • a szülő és a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány,
  • a gyerek születési anyakönyvi kivonata,
  • óvodai szakvélemény.

Amennyiben van:

  • Nevelési Tanácsadó szakvéleménye,
  • Szakértői szakvélemény.
  • Logopédiai szakvélemény.

Mikor kell a gyermeket iskolába íratni?

Közoktatásról szóló módosított 1993. évi LXXIX. törvény (továbbiakban: Kt.) tankötelezettségről szóló 6-7. §-a értelmében tankötelezettségének kezdetén minden gyermeket be kell íratni az iskolába.

Tanköteles az a gyermek, aki az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget elérte, és az adott év augusztus 31-ig a hatodik életévét betölti.

Meg kell-e kezdeni az iskolai tanulmányokat, ha a gyermek betöltötte a 6. életévét?

Nem. Az iskolakezdés időpontja az óvodai nevelők, a nevelési tanácsadó és a szülők közös döntése. Amennyiben a nevelők vagy a szülők úgy ítéli meg, hogy a gyermek még nem, vagy csak nagy nehézségek árán birkózna meg az iskolai feladatokkal, lehetőség van további egy év eltöltésére az óvodai nevelés keretében.

21. § (1) A tankötelezettség megkezdésének feltétele a gyermek iskolába lépéséhez, szükséges fejlettség megléte, annak igazolása.

(2) Az óvoda a tanköteles életkorba lépéskor a gyermek fejlettségével kapcsolatban igazolja, hogy
a) a gyermek elérte az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget,
b) további óvodai nevelésben részesül,
c) szakértői bizottsági vizsgálatot kezdeményez a gyermek iskolába lépéshez szükséges fejlettségének megállapítása céljából.

Hova, melyik iskolába kell beíratni a gyereket?

A gyermeket elsősorban abba az általános iskolába kell felvenni, amelynek körzetében lakik.

Mit kell még tudni a beíratásról?

A szülő (gondviselő) a meghirdetett időpontban köteles tanköteles gyermekét beíratni a gyermek lakóhelye szerint illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára. A tankötelezettség teljesítéséért a szülő felelős!

Ha a szülő a gyermek tankötelezettsége teljesítésével kapcsolatosan a jogszabályban meghatározott kötelességét nem teljesíti, a jegyző a kötelesség teljesítését elrendeli. A felvételről az iskola igazgatója dönt (Kt. 66. § (1)).