Tájékoztató Bendegúz óvodába készülőknek

Kedves Szülők! Kedves Gyerekek!

Az óvodai felvétel előtt szeretettel várjuk a leendő ovisokat bármely hétköznapon nyitvatartási időben, egy kis játékra, ismerkedésre. A zavartalan belső napirend biztosítása érdekében, kérjük, vegyék fel a kapcsolatot az intézmény vezetőjével vagy óvodapedagógusaival!

Mit kell tudni az óvodai felvételről?

Az óvodába a gyermekek felvétele, átvétele jelentkezés alapján történik. Az óvodai beíratások idejét és módját a fenntartó határozza meg és teszi közzé a megadott időpontot megelőzően 30 nappal. Az óvodai beiratkozásra, az adott év április 20-a és május 20-a között kerül sor.
Az óvodába az a gyermek vehető fel, aki betöltötte a harmadik életévét, vagy hat hónapon belül tölti be azt. /Nkt.8 § (1)/ Ha a tárgyév augusztus 31. napjáig a gyermek betölti a 3. életévét, napi 4 órában kötelező részt vennie az óvodai nevelésben. Ha a gyermek augusztus 31. után tölti be a 3. életévét, akkor a szülő mérlegelheti, hogy beíratja gyermekét a már folyó nevelési évben, vagy csak a következő szeptembertől.

A gyermek óvodai beíratásához az alábbi dokumentumok szükségesek:

  • a gyermek Születési anyakönyvi kivonata
  • a gyermek TAJ kártyája
  • a gyermek lakcím kártyája

A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti a „Felvételi kérelem” című nyomtatvány kitöltésével. Az újonnan jelentkező gyermekek fogadása az óvodai nevelési évben folyamatosan történik. A gyermekek óvodai felvételéről, átvételéről az intézményvezető dönt. Ha az óvodába jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az intézményvezető javaslatára a fenntartó felvételi bizottságot hoz létre, mely dönt a felvételekről.
Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról az óvodavezető dönt a szülők és az óvodapedagógusok véleményének figyelembevételével.
Az óvoda működési és felvételi körzete Parád, Bodony, Parádsasvár település. Amennyiben a férőhely lehetővé teszi, felvehető körzeten kívülről érkező gyermek is. A szabad helyek elbírálásánál előnyben kell részesíteni a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeket.

Felmentés a rendszeres óvodába járás alól

Az országgyűlés 2020. január 1-jétől a 2011. évi CXC. nemzeti köznevelésről szóló törvény az óvodai nevelésre kötelezett gyermekek óvodai nevelésben való részvétel alóli felmentését az alábbiak szerint módosította: Nkt. 8.§ (2) „ A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.

A hatályos jogszabályi rendelkezések alapján a szülők, április 15-éig benyújtott kérelemben, kezdeményezhetik a területileg illetékes járási hivatalnál gyermekük óvodakezdésének halasztását. A járási hivatal a szülői kérelem alapján felmentheti a gyermeket az óvodai foglalkozáson történő részvétel alól annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, ha ezt a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja.

A kérelem elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül az ún. e-papír szolgáltatás segítségével írásban megküldhető. Kérelem minta és az e-papír szolgáltatás használatáról szóló tájékoztató https://www.kormanyhivatal.hu/hu/heves/hirek/ a kapcsolódó anyagok között található!

Az Oktatási Hivatal országos adatbázisa alapján a kormányhivatal követi nyomon a 3. életévet betöltött gyermekek óvodakezdését, és indokolt esetben engedélyezi a felmentést.
A hatályos jogszabályok értelmében, ha az óvodaköteles gyermek családjával éppen külföldön él, ezt a tényt az az Oktatási Hivatal részére be kell jelenteni. A bejelentéshez használható űrlap az Oktatási Hivatal honlapján (www.oktatas.hu) a Köznevelés menüpontban, Külföldi távozás bejelentése pontjából vagy https://www.oktatas.hu/kozneveles/kulfoldre távozás bejelentése oldalról közvetlenül letölthető. Elektronikus kitöltést követően aláírva az Oktatási Hivatal Köznevelési Nyilvántartási Főosztály (1363 Budapest, Pf.19.) címre kell elküldeni.

Az óvodai beilleszkedésről

A beilleszkedést minden esetben családlátogatás előzi meg. Az óvónők meglátogatják a gyermeket saját otthonában, hogy az óvodába lépve ismerősként üdvözölhessék egymást. Ezzel is biztonságot nyújtva a gyermeknek. Családlátogatás alkalmával az óvónők tájékoztatást nyújtanak az óvodai nevelés jellemzőiről, a Pedagógiai Programról. Közben információkhoz jutnak a gyermek szociokulturális hátteréről, családban elfoglalt helyéről, a szülők nevelési stílusáról, nevelési elveikről.

A beilleszkedés a szülővel történik. Időtartamát a gyermek igényei határozzák meg, de törekedni kell arra, hogy kb. 2 hét alatt megtörténjen. Az óvónők feladata, hogy pozitív érzelmi kapcsolatot alakítsanak ki minden újonnan érkező gyermekkel és szüleikkel egyaránt. Az óvodához való viszonyt ez az időszak alapvetően meghatározza.

Az óvónők a gyermekekről és családjaikról szerzett információkat, az anamnézis lapon szereplő adatokat titokként kezelik.

A család a nevelés elsődleges színtere, az óvoda csak kiegészítő szerepet tölt be ebben a folyamatban.

Programunkból adódó céljaink:

  • a gyermekek egészséges, harmonikus személyiségfejlesztése, a testi, szociális, értelmi érettség kialakítása, az egyéni és életkori sajátosságaik, valamint eltérő fejlődési ütemük figyelembe vételével;
  • alapvető testi, lelki szükségletek kielégítése;
  • önismeretük, pozitív énképük kialakítása, az átélt tapasztalatok és a sikerélmények nyomán;
  • törekszünk a tanulási zavarok megelőzésére a kidolgozott fejlesztő program alkalmazásával;
  • élményszintű, észrevétlen tanulás lehetőségének biztosítása;
  • egyénre szabott fejlesztés;
  • társas kapcsolataik alakítása közös élmények átélésével.